Convocatòria d'una borsa de feina d'administratius/ves

19-Desembre-2016

Actualitzat dia 12 06 2017 amb la constitució borsí administratiu. BOIB 71 de 10-06-2017.

Aquells aspirants que varen esser admesos a la primera convocatòria publicada al Boib nº 158 de 17 de desembre del 2016, i que vulguin presentar-se novament només caldrà presentar la instància i el pagament de la taxa que varen abonar juntament amb els mèrits.  

Bases específiques per a la creació d’una borsa d’administratives/ius, pertanyents a l’escala d’administració general, subescala administrativa, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l´Ajuntament de Deià, mitjançant concurs. BOIB 027 de data 14/03/2017

El plaç per entregar les sol·licituds acaba dia 14 de març a les 14 hores.

El número de compte per a fer l'ingrés dels drets de participació és al BMN ES55-0487-2176-74-2000001455