Jutjat de Pau i Registre Civil

Dades de contacte:

Adreça: carrer Porxo, 4

Horari: els dijous de 9 a 13 hores.

El Jutge de Pau celebra els matrimonis els dilluns o divendres de 9 a 13h. Concertar cita prèviamen al mateix Jutjat de Pau de Deià.

Telèfon: 971639077

Important!!

A conseqüència de la recent entrada en vigor de l'el Reglament de la Unió Europea 2016/679, s'han produït importants canvis en l'expedició de les certificacions de naixement, matrimoni i defunció:

Les sol·licituds s'efectuessin mitjançant la presentació del model adjunt i l'exhibició de la documentació acreditativa del sol·licitant (DNI,NIE,Passaport), escrit que serà arxivat durant cinc anys.

Els cònjuges, parella de fet, ascendents, descendents, i col·laterals fins al quart grau podran sol·licitar les certificacions sense fer constar la causa de l'interès legítim en el corresponent apartat. Tampoc hauran de fer-ho constar els apoderats i tutors de l'incapaç degudament acreditats.

Les altres persones que no ostentin aquesta relació amb l'inscrit hauran de fer constar en l'escrit, a més de les restants dades, com és l'interès legítim per a sol·licitar-la.