Serveis socials

L’atenció primària dels serveis socials municipals és el punt d’accés immediat i més pròxim al ciutadà, per atendre i donar resposta a les necessitats socials de les persones, potenciant-ne l’autonomia i la qualitat de vida. Es treballa de manera coordinada amb serveis especialitzats, institucions o entitats que intervenen en el territori per afavorir una acció global amb les persones, fent-les actuar en el seu procés de canvi.

Als Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Deià, treballem un equip de professionals format per 1 treballadora social, 1 psicòloga, 1 educadora social i 1 treballador familiar. L’equip de feina dels Serveis Socials és multidisciplinar, aspecte que garanteix l’abordatge d’una situació de forma completa i des de totes les possibles perspectives de feina.

 

DOTACIÓ RECURSOS HUMANS UTS

Perfil professional

Lloc de treball

Horari

        N. de tècnics

Treballadora Social

UTS

Dimarts, dimecres i divendres 7:00h a 14:00h

1

Educadora Social

UTS

Dimarts 10:00h a 21:00h 

1

Psicòloga

UTS

Dimarts alternes de 9:00 a 14:00h, prèvia derivació de la TS

1

Treballador Familiar 

UTS

De dilluns a divendres de 9h a 13h

1

Treballador Social Dependència

UTS

Dilluns segons demanda

1

Orientadora laboral

UTS

Dijous alternes de 9h a 12h, prèvia derivació de la TS

1

 

 

Dades de contacte:

Treballadora Social: Silvia Rodríguez Garcia

Correu electrònic: silvia@ajdeia.net

Telèfon de contacte: 971639077- 673287435

Funcions del Serveis Socials

 • Garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i/o famílies.
 • Detectar i prevenir situacions de risc social o d’exclusió i de necessitat personal, familiar o comunitària.
 • Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials del nostre municipi. Fer-ne el diagnòstic social.
 • Informar, valorar, orientar i assessorar les persones, famílies i/o grups amb relació als drets i recursos socials.
 • Aplicar actuacions preventives, el tractament social i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social.
 • Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, especialment si hi ha menors. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals d'integració i participació social. Fomentar la participació activa de la ciutadania.
 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa.
 • Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
 • Aplicar protocols de detecció, prevenció i atenció davant maltractaments a persones dels col·lectius mes vulnerables, especialment infants i persones majors, així com víctimes de violència de gènere.
 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i prestacions d’urgència social.

 

Programes i projectes d’àmbit d’actuació municipal:

 • Serveis d’informació, orientació i assessorament a la població en general.
 • Serveis d’atenció a la família, infància i joventut.
 • Servei d’intervenció socioeducativa
 • Suport Psicosocial
 • Servei d’atenció social a la dona.
 • Servei d’atenció a la gent gran.
 • Atenció a les persones en situació de dependència
 • Orientació sociolaboral.

Servei d’informació, orientació i assessorament a la població en general 

Descripció: servei d’informació, orientació, assessorament i atenció a les persones, famílies o grups que plantegin demandes socials en general. Valorant-los, orientant-los i assessorant-los cap al recurs més adequat a la seva necessitat. Informació específica en matèria d’atenció primària: drets, recursos, prestacions, serveis, entitats,...

Servei d’atenció a la infància, família i joventut

Descripció: servei d’atenció a les persones, famílies infants i joves en general. Informació específica en matèria d’atenció primària.

Serveis que s’ofereixen:

 • Atenció social individual i familiar
 • Intervenció comunitària en els centres educatius
 • Atenció psicosocial familiar
 • Tramitació d’ajudes per urgència social
 • Tramitació d’ajudes econòmiques per famílies nombroses
 • Banc d’aliments
 • Gestió de l’escola d’estiu

 

Servei d’intervenció socioeducativa:

Descripció: atenció als infants i adolescents que es troben en situació de risc, i també la intervenció de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les seves famílies; posant èmfasi en la intervenció davant les situacions de risc d’acord amb el seu nivell de gravetat.  

Serveis que ofereixen:

Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social.  Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball socioeducatiu individual. Informació, orientació i assessorament, de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar l’acció socioeducativa.   Elaboració de projectes de prospecció i sensibilització.  Promoció i elaboració i seguiment de projectes de prevenció, promoció social o intervenció comunitària. Promocionar iniciatives per dinamitzar els col·lectius objecte d’intervenció per millorar el nivell social.

Suport psicosocial

Descripció: servei d’atenció dirigit a aquelles persones i famílies amb dificultats psicosocials derivades des dels serveis socials municipals

Actuacions bàsiques:

 • Dur a terme intervencions terapèutiques de suport a les famílies i de forma especial amb aquelles que es troben en situació de risc i/o amb dificultats psicosocials.
 • Potenciar el desenvolupament integral de la persona, amb especial atenció als col·lectius: dona, infància i joventut, gent gran i població en risc d’exclusió social

Servei d’atenció social a la dona

Descripció: servei d’atenció a la dona en situació risc o emergència social. Informació específica en matèria d’atenció primària.

Serveis:

 • Informació, orientació i assessorament sobre drets, recursos, prestacions, procediments i protocols de derivació a serveis especialitzats.
 • Tele-assistència per a dones maltractades
 • Tramitació d’ajudes per urgència social
 • Atenció psico-social
 • Protocol d’atenció a dones en situació de violència de gènere: derivació a serveis específics

Servei d’atenció a la gent gran

Descripció: servei d’atenció a les persones majors de 60 anys que presentin qualque tipus de necessitat. Situació de risc o emergència social.

Es gestionen els següents serveis:

1.1. Servei d’ajuda a domicili: destinat a afavorir la permanència e integració en el entorn habitual de la persona usuària i compensar la seva restricció d’autonomia personal, es destina a la població en general, encara que el col·lectiu majoritari d’usuaris son les persones majors.

1.2. Tele-assistència domiciliària: servei d’atenció domiciliaria que dóna resposta immediata en situacions d’emergència a les persones usuàries. Afavoreix i promou l’autonomia de les persones en situació de dependència.

1.3. Servei de promoció de l’autonomia i prevenció de la dependència de les persones:  que incideix en el desenvolupament de les habilitats i funcions cognitives. Utilitza tècniques d’estimulació i relaxació, jocs d’interacció social i habilitats personals i socials.

1.4. Ajudes tècniques: cadira de rodes, llit hospitalari, grua, ...

Servei d’atenció a les persones en situació de dependència

Descripció: servei d’atenció a les persones en situació de dependència que presentin qualque tipus de necessitat social, i/o dificultat per fer les activitats de la vida diària. Tramitació i gestió de les sol·licituds.

Servei d’orientació laboral

Descripció: servei d’atenció a les persones, en situació de risc o emergència social, que necessiten informació específica en matèria de formació i orientació laboral.

La Fundació Deixalles ha ofert orientació formativa, laboral i suport en la recerca de feina i de formació.

Orientació laboral per a Persones amb Discapacitat (discapacitat igual o superior al 33%):   COORDINADORA Balear de Persones amb Discapacitat, AMADIP ESMENT,  Programa Ergon