Targetes ZAR bianual i temporal

Es pot sol·licitar la targeta per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica dins les zones senyalitzats amb color taronja: Es Puig, Es Clot, Sa Vinya Vella, s'Empeltada, Cala Deià i Llucalcari.

L'Ajuntament tramitarà els següents tipus d'acreditació o autoritzacions:

a) Targeta BIANUAL, numerada i amb la matrícula del vehicle autoritzat. Aquesta targeta s'ha de col·locar al vehicle, concretament, al parabrises davanter de forma clarament visible, i es renovarà cada dos anys. Exemptes del pagament de la taxa quan els vehicles que tenen donat d'alta l'impost de circulació a Deià.

b) Targeta ZAR TEMPORAL no numerada però amb la matrícula del vehicle autoritzat. Aquesta targeta s'ha de col·locar al vehicle, concretament, al parabrises davanter de forma clarament visible, i durarà el temps pel qual es pagui la taxa, per fraccions d'un mes i amb un màxim d'un any. Per aquesta targeta s'estableixen els següents supòsits:

(Només hi pot haver una targeta vinculada a cada habitatge)

  • Les persones empadronades a aquest municipi no hauran d'acreditar cap vinculació amb l'habitatge. La baixa de l'empadronament serà motiu de retirada de les targetes.
  • En cas de llogaters, hauran d'acreditar l'esmentada condició mitjançant el contracte legal i vigent. En el cas d'una casa llogada turísticament cal aportar reserva de la propietat o de la plataforma digital)
  • Els hotels que disposin d'habitatge per al seu personal, aquest tendrà dret a una targeta temporal pel temps que duri el seu contracte laboral.
  • Per a propietaris d'un habitatge a Deià, s'haurà d'acreditar l'esmentada condició mitjançant el preceptiu rebut de l'impost béns immobles pagat.

Source URL: https://ajdeia.net/targetes-zar-bianual-i-temporal