AJUDES AL LLOGUER 2022

15-Novembre-2022

Ja s'ha publicat l'ajuda del Govern al 50% del lloguer del teu habitatge habitual i permanent; en tot cas, la quantia de l’ajuda no pot superar el límit màxim per habitatge de 3.000 € anuals.

➡️ REQUISITS

📜 No tenir cap habitatge en propietat
📑 Ser titular del contracte de lloguer
💸 Lloguer no superior a 900€ mensuals
💶 Ingressos no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318 €); família nombrosa o persones amb discapacitat ingressos no superiors a 4 vegades l’IPREM (32.424 €); família nombrosa de categoria especial o persones amb discapacitat del desenvolupament amb un grau superior al 33% o persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65%: ingressos no superiors a 5 vegades l’IPREM (40.530 €).

➡️ ADREÇA PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

🤳🏻  ajudeslloguer.caib.es 

➡️ TERMINI

📆 De dia 15 de novembre a dia 15 de desembre

➡️ DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

🪪 Document d'Identitat dels titulars del contracte 
🫂 Certificat històric de convivència de l'immoble
📄 Còpia completa del contracte de lloguer en vigor
📜 Certificat de qualsevol Registre de la Propietat, acreditatiu i vigent de no tenir titularitats registrals en tot el territori espanyol (certificat d'Índexs)
🧾 Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals gener-octubre 2022 (els pagaments en efectiu no són vàlids)
🗂️ Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques (annex 1)
🗂️ Declaració responsable (annex 2)
👩‍👩‍👧‍👧 Si escau, el títol de família nombrosa expedit per l'Administració competent
👨🏻‍🦽 Si escau, la declaració administrativa sobre el tipus i grau de discapacitat reconegut